FORRETNINGSBETINGELSER

 

SalesStyling ApS

 

Gældende pr. 1. september 2020
 1. Aftalen og Parterne
  1. Medmindre andet skriftligt er aftalt, udgør disse angivne vilkår og betingelser, herunder enhver skriftlig ændring hertil, SalesStyling ApS, Grønsundsvej 248 – 4800 Nykøbing F. CVR-nr.: 39370034 (herefter ”Sælger”) almindelige Forretningsbetingelser (herefter benævnt som ”Forretningsbetingelser” eller ”Betingelser”).
  2. Betingelserne omfatter de generelle vilkår for SalesStyling ApS tjenesteydelser/leverancer til kunder og omfatter både vilkårene og rettighederne for Sælgers Kunder/Købere, Samarbejdspartnere og Underleverandører.
  3. Ved indgåelse af kundeforhold eller samarbejdsaftale med Sælger, accepterer Kunden eller Samarbejdspartneren Sælgers Forretningsbetingelser.
  4. Der indgås en separat aftale – fremover benævnt som Hovedaftalen – om Sælgers konkrete leveringer af tjenesteydelser til en Kunde. Kunden skal ved accept af Hovedaftalen både følge og overholde Sælgers Forretningsbetingelserne såvel som Hovedaftalen.
   1. Ved uoverensstemmelse mellem Hovedaftalen og Forretningsbetingelserne, har Hovedaftalen forrang, medmindre andet aftales.
  5. Kunden, Samarbejdspartnerens eller Leverandørens angivelse af særlige vilkår i egne Forretningsbetingelser, anses ikke som fravigelse af Sælgers Forretningsbetingelser, medmindre Sælger skriftligt har accepteret disse.
  6. Sælger henleder særligt Købers opmærksomhed på, at der i nærværende forretningsbetingelser er indeholdt bestemmelser, der fraviger Købers sædvanlige retsstilling efter dansk ret, hvorfor Køber opfordres til at gennemlæse nærværende forretningsbetingelser forinden accepten af Sælgers Forretningsbetingelser.
 2. Opgavens omfang
  1. Sælgers Serviceydelser og Produkter er i Forretningsbetingelserne benævnt som “Ydelsen”.
  2. Sælgers Ydelse er nærmere defineret og behandlet i Hovedaftalen.
 3. Accept af tilbud
  1. Sælgers skriftlige tilbud/aftalebrev, der ikke angiver en acceptfrist, bortfalder, hvis overensstemmende accept ikke er kommet frem til Sælger inden tredive (30) dage fra tilbuddets datering. Købers accept med forbehold anses ikke som accept, medmindre Sælger accepterer disse forbehold.
  2. Mundtlige tilbud skal accepteres straks, men kræver skriftlig bekræftelse efterfølgende for at være gældende.
 4. Priser
  1. Alle priser angives i danske kroner, ekskl. moms, fragt, told, skatter og andre afgifter.
   1. I visse tilfælde kan dette fraviges, således at beløbet er inkl. Moms. I sådanne tilfælde vil dette klart fremgå̊ af et særskilt tilbud, som fraviger denne bestemmelse.
  2. Ønsker Køber at tilkøbe yderligere Ydelser, end der måtte være aftalt i Hovedaftalen, kan Sælger stille sin arbejdskraft til rådighed for Køberen på timebasis, for en timepris aftalt med Køberen.
  3. Sælgers angivelse af en pris ved aftaleindgåelse bygger alene på de forudsætninger, som Parterne har angivet.
   1. Sælger vil være berettiget til at opkræve yderligere vederlag, såfremt de angivende oprindelige forudsætninger, som prisen er beregnet ud fra ændres eller viser sig at være forkerte eller misvisende.
 5. Betaling
  1. Medmindre andet er aftalt foreligger forfaldsdatoen for betaling af en faktura senest otte (8) bankdage efter Køberens modtagelse af en faktura.
  2. Sælger kan kræve forudbetaling for sine ydelser. Køberen har ikke ret til at modsige sig dette.
   1. Medmindre andet aftales, skal forudbetaling foreligge senest fem (5) bankdage efter Køberens modtagelse af en faktura. Sælger er ikke forpligtet til at påbegynde eller igangsætte sin Ydelse, forinden forudbetalingen er indbetalt.
   2. Sælger er berettiget til at a-conto fakturere og/eller kræve forudbetaling på et hvilket som helst tidspunkt, herunder forinden arbejdets udførelse, over for Køberen.
  3. Er en faktura ikke betalt forinden Sælgers endelige levering af ydelsen, er Sælger berettiget til ikke at levere ydelsen, førend behørig betaling har fundet sted.
  4. Sælger kan fremsende Faktura via e-mail.
   1. Køberen er forpligtet til at holde Sælger opdateret med Køberens aktuelle post- og e-mailadresse, således at fakturaer og anden information kommer frem til rette vedkommende.
  5. Såfremt Køberen ikke betaler Sælgers fakturaer inden for den aftalte tidsfrit, herunder a-conto faktureringer og/eller krav om forudbetalinger, vil Sælger være berettiget til at standse arbejdet indtil det tidspunkt, hvor Sælger modtager den pågældende betaling.
  6. Ved forsinket betaling beregnes morarente på 2,5 % pr. påbegyndt måned fra forfaldsdagen at regne.
   1. Sælger er endvidere berettiget til at opkræve kompensationsgebyr iht. Rentelovens bestemmelser herom, såfremt Køberen måtte være erhvervsdrivende.
  7. For hver udsendt rykkerskrivelse opkræves et rykkergebyr på DKK 100 iht. Rentelovens bestemmelser herom.
  8. Betaling ved modregning kan ikke finde sted, når modkravet er omtvistet af Sælger.
  9. Manglende overholdelse af Sælgers betalingsvilkår i en periode på mere end ti (10) dage anses som en væsentlig misligholdelse, der berettiger Sælger til at standse yderligere leverancer, udøve tilbageholdsret i evt. materiale, som Sælger måtte være i besiddelse af, ophæve Aftalen, afhente alle møbler, samt kræve ethvert tilgodehavende, forfaldent som uforfaldent, indbetalt straks.
 6. Sælgers Ydelser og Rettigheder
  1. Sælgers Ydelser består hovedsageligt i at foretage salgsoptimering af Købers ejendom, optimere boligindretning for Køber, udleje og salg af møbler, styling, fotostyling samt rådgivning af Køber i forbindelse med et evt. salg af sin ejendom og indretning af hjem/lokaler.
  2. Sælgers forpligtelser er baseret på, at Sælgers står til rådighed for Køber med henblik på ovennævnte ydelser i form af rådgivning, udlejning, assistance m.m.
  3. Sælgers ydelser er ikke resultatforpligtelser.
  4. Sælger har ejendomsretten til enhver form for immaterielle rettigheder, produkter, serviceydelser, systemer og løsninger der fremkommer som led i frembringelsen af Ydelsen.
  5. Alt materiale, herunder tegninger, specifikationer, moodboards, tilbud, forslag og lignende, udarbejdet af Sælger, udleveret og fremvist før, under eller efter aftalens indgåelse, forbliver Sælgers ejendom og må ikke videregives uden Sælgers skriftlige samtykke.
  6. Sælger har ret til at ændre i Forretningsbetingelserne med en (1) måneds varsel.
 7. Købers, Samarbejdspartnerens eller Leverandørens forpligtigelser
  1. Køberen, Samarbejdspartneren eller Leverandøren forpligter sig til at holde Sælger orienteret om ethvert væsentligt forhold vedrørende den aftale som Parterne har indgået, herunder ved at stille alt nødvendigt materiale til rådighed over for Sælger og give Sælger samtlige nødvendige oplysninger i forbindelse med aftalen mellem Parterne.
 8. Levering
  1. Sælgers Ydelser vil blive leveret i overensstemmelse med en med Køber aftalt tidsplan. Såfremt der ikke foreligger en aftalt skriftlig tidsplan med Køber, vil Sælgers Ydelser forfalde efterhånden, som der måtte være behov herfor.
 9. Mangler og reklamation
  1. Køber skal senest syv (7) dage efter levering, foretage en sådan undersøgelse af det leverede, som ordentlig forretningsskik foreskriver. Hvis Køber vil påberåbe sig en mangel ved Ydelsen, skal Køber straks efter en eventuel mangel er eller burde være opdaget, give Sælger meddelelse herom med angivelse af, hvori manglen/manglerne består.
   1. Såfremt Køber har eller burde have opdaget manglen, og Køber ikke efter den aftalte syv (7) dages periode har reklameret herfor, kan Køber ikke senere gøre manglen/manglerne gældende.
  2. Sælger er berettiget at afhjælpe evt. mangler, forinden Køber har mulighed for at gøre en misligholdelsesbeføjelser gældende. Afhjælpning sker uden udgift for Køber, medmindre den pågældende mangel skyldes Købers betjeningsfejl, håndteringsfejl, modifikationer eller misligholdelse.
 10. Fortrolighed
  1. Parterne har begge et ansvar til at behandle alt materiale og alle oplysninger, som følger af (1) Hovedaftalen, (2) de enhver tid gældende bilag og (3) enhver korrespondance mellem Sælger og Køberen, Samarbejdspartner eller Leverandøren  – herunder oplysninger modtaget fra den anden Part i forbindelse med Ydelsens udførelse – som fortrolig information, med undtagelse af oplysninger:
   1. som Parterne er enige om skal falde uden for fortrolig;
   2. ved aftaleindgåelse var offentligt kendt;
   3. som modtageren ved aftaleindgåelse allerede var bekendt med;
   4. som er videregivet fra tredjemand uden begrænsninger;
   5. som er oplyst i medfør af et lovmæssigt krav eller en kendelse;
   6. som Sælger ønsker at benytte i forhold til markedsføring.
  2. Fortroligheden ophører ikke ved Hovedaftalens ophør.
 11. Persondata
  1. Parterne skal overholde alle deres respektive forpligtelser i henhold til gældende databeskyttelseslovgivning, som ændret fra tid til anden.
 12. Misligholdelse
  1. Såfremt en af Parterne væsentligt misligholder sine forpligtelser i henhold til Hovedaftalen og/eller disse Forretningsbetingelser, er den anden Part berettiget til at ophæve samarbejdet, såfremt at dette har haft en væsentlig betydning for denne.
 13. Ansvarsbegrænsning
  1. Hvor intet andet aftales, fastsættes reglerne om ansvar efter dansk rets almindelig erstatningsregler.
  2. Sælger er ikke ansvarlig for indirekte tab eller følgeskader, herunder tab af goodwill, image, indtjening, fortjeneste eller tab af data der opstår som led i Sælgers forretning.
  3. Sælger kan ikke holdes ansvarlig for krav, som opstår grundet falsk, misvisende eller mangelfuld information, data eller dokumentation, tilvejebragt af Køberen eller tredjepart, herunder Samarbejdspartner eller Leverandør.
  4. Sælger kan ikke gøres erstatningsansvarlig for tab m.v., der er opstået som følge af tekniske afbrydelser, tekniske forstyrrelser, tekniske problemer, forstyrrelser på Sælgers/tredjemands servere og/eller services, herunder hos en Samarbejdspartner ller en Leverandør.
  5. Sælger kan ikke gøres ansvarlig for Samarbejdspartnere og Underleverandørers manglende eller mangelfulde levering af services og ydelser.
  6. Ovenstående ansvarsbegrænsninger gælder, uanset om skaden skyldes simpel eller grov uagtsomhed.
 14. Lovvalg og værneting
  1. Enhver uenighed eller tvist mellem Parterne søges løst ved konfliktmægling. Såfremt mægling ikke fører til et brugbart resultalt inden for en rimelig tidsperiode, afgøres sagen under anvendelse af dansk ret ved de danske domstol